Služby

Právo obchodních společností

 • zakládání obchodních společností a jejich organizačních složek
 • zastupování obchodních společností před obchodním rejstříkem
 • změny a likvidace obchodních společností
 • zvyšování i snižování základního kapitálu
 • svolání a řízení valné hromady, příprava veškeré dokumentace týkající se valné hromady
 • změny v zakladatelských dokumentech
 • změny v orgánech obchodních společností

Obchodní právo

 • příprava, revize a úprava obchodních smluv
 • problematika obchodních závazkových vztahů
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
 • veřejná obchodní soutěž
 • ochrana před nekalou soutěží
 • obchodní spory

Právo duševního vlastnictví

 • autorské právo
 • průmyslové vlastnictví
 • licenční práva
 • zastupování u Úřadu průmyslového vlastnictví
 • ochranné známky, patenty a licence – registrace, správa

Občanské právo

 • občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
 • vlastnická práva (spoluvlastnictví a společné jmění manželů)
 • právo zástavní a zadržovací
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • odpovědnost za vady, reklamace, nároky
 • závazkové právo
 • ochrana osobnosti
 • příprava a připomínkování smluv
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů
 • občanskoprávní spory

Nemovitosti a stavební právo

 • právní servis developerským projektům
 • příprava veškeré komplexní dokumentace pro koupě a prodej nemovitostí
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • jednání s katastrálními úřady a pozemkovými úřady
 • restituční nároky
 • nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor
 • jednání se stavebními úřady
 • vady nemovitostí a staveb, reklamace, nároky

Rozhodčí, soudní a jiná řízení

 • soudní řízení
 • správní řízení
 • obchodní spory
 • civilní spory
 • pracovněprávní spory
 • rozhodčí řízení
 • arbitrážní řízení ad hoc
 • arbitrážní řízení u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR
 • řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • řízení vedené Českou národní bankou
 • řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů
 • řízení před živnostenskými úřady
 • řízení před katastrálními úřady
 • řízení před stavebními úřady

Rodinné právo

 • předmanželské smlouvy
 • rozvod manželství
 • určení otcovství
 • spory o výši výživného
 • vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

 • sepis pracovních i kolektivních smluv
 • konzultační činnost zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • ukončování pracovněprávních poměrů
 • odměňování v pracovněprávních vztazích
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • bezpečnost práce

Správa pohledávek

 • komplexní vymáhání pohledávek
 • zajištění prodeje pohledávek

Trestní řízení

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení

Insolvence

 • zajištění komplexních právních služeb pro dlužníka i věřitele
 • návrh na prohlášení konkurzu spolu s dalším zastupováním úpadce při insolvenčním řízení včetně návrhu řešení úpadku
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování věřitele při insolvenčním řízení

Mezinárodní právo soukromé

 • zastupování před mezinárodními rozhodčími soudy či arbitrážními komisemi

Tiskové právo

 • právo na odpověď
 • ochrana osobnosti